Constantijn Huygensstraat 38, Oss

Voorjaar 2018

God leren kennen…

Bij het eerste gedeelte van onze visie passen de woorden ‘kennismaking’ en ‘verdieping’. We bieden een Alpha-cursus aan omdat we geloven dat mensen God kunnen leren kennen (kennismaking) en we bieden cursussen aan die dat kennen helpen verdiepen. Die koers hebben we ingezet in het najaar van 2017 en dat willen we blijven doen. Idealiter zal het zo zijn dat we om het half jaar een Alpha-cursus aanbieden (of een variant) en daarnaast 1 of 2 verdiepingscursussen met een weloverwogen spreiding. Voor meer info zie deze website.

…samen op Jezus gaan lijken.

Bij het tweede gedeelte van de visie passen de woorden ‘gemeenschap’ (samen) en ‘discipelschap’ (op Jezus gaan lijken). Deze woorden raken de kern van de focus voor de komende tijd. We willen proberen er verder handen en voeten aan te geven.

‘Gemeenschap’ is een woord dat de eerste gemeente kenmerkte (Hand 2:42). We geloven dat het moeite en pijn kost als mensen een gemeenschap vormen, maar dat dit een van de prioriteiten heeft in het Koninkrijk van God. Door Jezus is de weg open naar de Vader en naar elkaar: het evangelie betekent ‘herstel van gemeenschap’. Dit is ook een welkome boodschap in de huidige maatschappij waarin individualisme en eenzaamheid hoogtij vieren. Een gezonde en liefdevolle gemeenschap zijn en blijven, waarin conflicten en meningsverschillen goed worden uitgepraat, is een doel op zich. We zullen dit thema in het najaar van 2018 oppakken.

‘Discipelschap’ komt voort vanuit de opdracht van Jezus in Mattheüs 28, waarin Hij oproept om alle volken tot Zijn discipelen te maken. Dat gaat veel verder dan dat mensen hun hart aan Jezus geven en het daarmee ‘af’ is. Het goede nieuws van het Koninkrijk betekent dat we een leerling (discipel) van het Koninkrijk worden (Mat. 13) en ons leven levenslang ‘work in progress’ is onder de invloed van de Heilige Geest. Dit heeft onze focus de eerste maanden van 2018.