Cama

cama

Ook het nieuwe samenwerkingsverband ‘ABC-gemeenten’ blijft verbonden aan ‘CAMA’. ‘CAMA’ staat voor ‘Christian and Missionary Alliance’. Dit kerk en zendingsgenootschap is aan het eind van de negentiende eeuw ontstaan door het werk van de opwekkingsprediker Dr. A.B. Simpson. Hij had een grote visie voor zending en heeft zijn leven in dienst van dit doel gesteld.
Nog altijd is zending de belangrijkste taak en roeping binnen CAMA. Het levenswerk van haar oprichter Dr. Simpson is nog lang niet voltooid. Daarbij wil zij uitgaan van de zendingsopdracht van Jezus: ‘Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb’.
Evangelisatie om te komen tot gemeentevorming is daarbij het hoofddoel.

CAMA is over de hele wereld actief. Werkers zijn betrokken bij gemeentestichting, (theologisch) onderwijs, medisch werk en humanitaire projecten.
Dit gebeurt op zeer uiteenlopende plekken: in een afgelegen dorp in Guinee en in de miljoenenstad Bangkok (Thailand).
In verschillende sociale contexten: plattelandsbevolking in Siem Reap (Cambodja), studenten in Granada (Spanje) of gevangenen in Bamako (Mali). In landen met een overwegend moslim-, animistische, post-christelijke of communistische bevolking.

Logo CAMA

In het wereldwijde CAMA-logo worden de vier hoofdzaken van het evangelie treffend uitgedrukt.  Ook in CrOsspoint staat centraal dat we Jezus erkennen als onze Redder, onze Heiligmaker, onze Geneesheer en onze Komende Koning. Deze levens veranderende boodschap over Jezus willen we de wereld uiteraard niet onthouden.

kruis
Jezus is onze Redder
Het kruis is hét symbool van het christelijk geloof. Jezus is aan het kruis gestorven om ons te redden en de weg te openen naar God. Doordat Jezus aan het kruis onze zonden op zich heeft genomen, kunnen wij leven in een herstelde relatie met God.

kelk
Jezus is onze Heiligmaker
De kelk staat symbool voor onze levensheiliging. Als christenen willen we ons leven apart zetten (‘heiligen’) voor God. Jezus daagt ons uit om hierin te groeien en wil ons hierbij leiden door zijn Heilige Geest.

oliekan
Jezus is onze Geneesheer
De oliekan staat symbool voor genezing van lichaam en geest. Wij geloven dat wij uiteindelijk in de hemel volledig hersteld zullen zijn van ziekte en moeilijkheden, maar mogen door de Heilige Geest ook op aarde al een proces aangaan van genezing en vernieuwing.

kroon
Jezus is onze komende Koning
De kroon wijst op de terugkomst van Jezus. In afwachting op de ‘Parousia’ (Grieks voor ‘terugkomst’) willen we onze koning Jezus aanbidden door een leven te leiden tot eer van Hem.

aardbol
Aardbol
De gestileerde aardbol geeft het doel weer van de plaatselijke gemeente. Als Evangelische Gemeente willen wij in Oss, maar via de samenwerking met CAMA ook internationaal, de opdracht van Jezus om van Hem te vertellen, actief gestalte geven.

Ga naar de Nederlandse CAMA-website.
Ga naar de internationale CAMA-website.

ABC-Gemeenten

ABC-Gemeenten

Hoewel we ons als CrOsspoint met name op Oss & omgevingen richten,  investeren we ook graag in relaties tussen kerken onderling. Op deze manier kunnen we elkaar als plaatselijke kerken helpen en inspireren.
Hierom zijn we verbonden met het kerkgenootschap van de ABC-gemeenten, een relatief nieuw samenwerkingsverband. Op 12 oktober 2006 is dit samenwerkingsverband opgericht na een fusie van twee verbanden: De Broederschap van Baptisten (BBN) en de CAMA-gemeenten Nederland (CGN).
De nieuwe naam ‘ABC-gemeenten’ is daarom ook toepasselijk. Het staat voor ‘Alliantie van Baptisten en CAMA-gemeenten’.

Binnen dit samenwerkingsverband richten we ons op overleg, samenwerking en uitwisseling, maar elke gemeente die is aangesloten blijft volledig zelfstandig en is autonoom in haar beleidsvoering.

Als Evangelische Gemeente CrOsspoint onderschrijven we de missie en visie van de ABC-gemeenten van harte:

Missie:

‘We zien het als onze missie om alle aangesloten gemeenten aan te moedigen in het zichtbaar maken van eenheid. We doen dat door een krachtig netwerk van gemeenten te bouwen die elkaar ondersteunen en nauw met elkaar samenwerken. Een gevolg hiervan zal groei zijn in diepte en aantal tot eer van God.’

Visie:

‘De plaatselijke gemeente is Gods middel waardoor de veelkleurige wijsheid van God bekend wordt. Deze veelkleurige wijsheid heeft God uitgevoerd in de Persoon en het Werk van de Here Jezus Christus. De plaatselijke gemeente is het middel waardoor de Persoon en het werk van de Here Jezus bekend wordt aan de wereld waarin we leven. Het feit dat Jezus de Zoon van God wordt zichtbaar door eenheid onder volgelingen van de Here Jezus. Als Alliantie van Baptisten- en CAMAgemeenten zetten we ons in om deze eenheid zichtbaar te maken. Ons doel is dat u gelooft dat Jezus door God gezonden is.

Een gezonde gemeente bouwt haar leden op tot discipelen van Jezus en rust haar toe om de gaven van Gods Heilige Geest te ontdekken en te ontwikkelen en deze gaven en bedieningen in te zetten tot opbouw van de plaatselijke gemeente. Men brengt haar liefde bij om te evangeliseren en zending te bedrijven. Paulus leert ons dat vrucht dragen een kenmerk van de gemeente is. Dat betekent dat groei in diepte en aantal tot het wezen van een gezonde gemeente behoort. Al vanaf de eerste gemeente ziet men, ondanks vele verdrukkingen en moeite, groei in diepte en aantal.

Wij willen de relaties tussen de onderlinge ABC- gemeenten bevorderen, zodat we elkaar kunnen helpen en dienen en de eenheid zichtbaar wordt, met als gevolg dat we mogen groeien in diepte en aantal. In de allereerste plaats gaat het bestuur ervan uit dat deze visie gedragen wordt door alle aangesloten gemeenten. In de tweede plaats hoopt het bestuur (gegrond op een diep verlangen) dat alle aangesloten gemeenten tot maximale en diepe groei kunnen komen, als gevolg van deze zichtbare eenheid en liefdevolle samenwerking, zodat zij relevant worden voor de omgeving waarin zij geplaatst is. De eerste verantwoordelijkheid is hiervoor gelegen bij de raad van de aangesloten gemeenten maar elke gemeente die problemen ondervind op welk gebied in haar gemeenteleven ook en daarvoor bij het kerkgenootschap te rade gaat, kan rekenen op ondersteuning in een passende vorm.’

Voor meer info, zie de website van de ABC-Gemeenten.