Constantijn Huygensstraat 38, Oss

ossNaam van het kerkgenootschap

Evangelische Gemeente CrOsspoint. Het RSI (Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie) Nummer is 806727408.
CrOsspoint maakt deel uit van de Alliantie van Baptisten en CAMA Gemeenten Nederland (ABC-gemeenten). Contactgegevens ABC: Hoofdstraat 55, Driebergen-Rijsenburg; telefoon 06-10423115.

Zie: https://www.abcgemeenten.nl/gemeenten/

Contactgegevens CrOsspoint

Zie: https://kerkinoss.nl/contact/

Bestuur

De voorganger en de oudsten van de gemeente vormen samen de Oudstenraad van CrOsspoint (hierna “Raad” genoemd).
Deze voert het beheer over de gemeente in overeenstemming met hetgeen in de Statuten is vastgelegd (de Statuten zijn op aanvraag verkrijgbaar bij het secretariaat, secretariaat@kerkinoss.nl). De Raad is hierover verantwoording verschuldigd aan de Ledenvergadering. Eveneens is de Raad er voor verantwoordelijk dat de door de Ledenvergadering genomen besluiten worden uitgevoerd. De Raad vertegenwoordigt CrOsspoint zowel juridisch als zakelijk.
Verder omvatten de bestuurstaken onder meer de leiding van de algemene zaken en het beheer van de financiën en eigendommen van CrOsspoint.
De Raad bestaat momenteel uit 3 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de gemeente.

Zie: https://kerkinoss.nl/contact/

Doelstelling

CrOsspoint ziet het als haar missie en visie om God te leren kennen en samen op Jezus te gaan lijken.

Beleid

De activiteiten die CrOsspoint onderneemt om haar doelstelling te realiseren zijn te verdelen in een aantal categorieën. In de eerste plaats de zondagse samenkomst met als doel ontmoeting met God en elkaar, geloofsopbouw en aanmoediging. Daarnaast zijn er kringen waarin ontmoeting in een kleine setting centraal staat: het leven delen en bij elkaar ontdekken wie God is en waar Hij aan het werk is. Er zijn kringen voor volwassenen door de week en voor tieners in het weekend. De derde groep activiteiten kunnen we ‘cursussen’ noemen. Daarbij kan gedacht worden aan: Alpha-cursus, introductiecursus, huwelijkscursus, “Vrijheid in Christus” en de toerustingscursus.
Ten slotte worden er af en toe ook speciale activiteiten georganiseerd zoals een muziekavond, een discussieavond, etc.
Dit is een overzicht van alle georganiseerde activiteiten. Hierbij laten we buiten beschouwing alle onderlinge ontmoetingen, gebedsgroepen en relaties die in de kerk aanwezig zijn en een deel van het hart van de kerk vormen. Ze worden alleen niet georganiseerd vanuit de kerk, maar zijn organisch en divers.

Beloningsbeleid

De predikant-voorganger van CrOsspoint heeft een arbeidsverhouding met de gemeente voor onbepaalde tijd. Zijn beloning is conform de vergoedingentabel van de ABC-gemeenten.

Verslag van de activiteiten

2016 kende voor de gemeente een aantal hoogtepunten. In dat jaar hebben we verspreid over vier momenten, dertien mensen mogen dopen. Daarnaast zijn er verschillende wekelijkse gebedsmomenten ontstaan en hadden we in het voorjaar twee Alpha-cursussen die bijzonder goed bezocht waren. De nadruk voor het jaar 2016-2017 lag op ‘groei’. Als gemeente hebben we een deel van het evangelie van Lukas doorgewerkt. Ook zijn we bezig geweest met relaties, ‘geloof’ en ‘uitdelen wat we hebben ontvangen’.

Voorgenomen bestedingen

In 2017 zal het bestedingspatroon in hoge mate hetzelfde zijn als in het afgelopen jaar (zie onderstaand). Dat betekent dat de bijdragen van leden en donateurs zullen worden aangewend voor het salaris van de voorganger en de huur van het gebouw, alsmede voor algemene kosten. De leden van de gemeente hebben in 2016 (op voordracht van de Raad) besloten dat 10% van de giften wordt besteed aan diaconie en zending.

Financieel overzicht van de Evangelische Gemeente CrOsspoint