ANBI

Naam van het kerkgenootschap

Evangelische Gemeente CrOsspoint. Het RSIN (Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer) is 806727408. Het nummer van de registratie bij de Kamer van Koophandel is 75796252.
CrOsspoint maakt deel uit van Unie-ABC. Contactgegevens: Postjesweg 159, Amsterdam

Zie: https://www.unie-abc.nl/

Contactgegevens CrOsspoint

Zie: https://kerkinoss.nl/contact/

Bestuur

De voorganger en de oudsten van de gemeente vormen samen de Oudstenraad van CrOsspoint (hierna “Raad” genoemd).
Deze voert het beheer over de gemeente in overeenstemming met hetgeen in de Statuten is vastgelegd (de Statuten zijn op aanvraag verkrijgbaar bij het secretariaat, secretariaat@kerkinoss.nl). De Raad is hierover verantwoording verschuldigd aan de Ledenvergadering. Eveneens is de Raad er voor verantwoordelijk dat de door de Ledenvergadering genomen besluiten worden uitgevoerd. De Raad vertegenwoordigt CrOsspoint zowel juridisch als zakelijk.
Verder omvatten de bestuurstaken onder meer de leiding van de algemene zaken en het beheer van de financiën en eigendommen van CrOsspoint.
De Raad bestaat momenteel uit 4 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de gemeente.

Zie: https://kerkinoss.nl/contact/

Doelstelling

CrOsspoint ziet het als haar missie en visie om God te leren kennen en samen op Jezus te gaan lijken.

Beleid

De activiteiten die CrOsspoint onderneemt om haar doelstelling te realiseren zijn te verdelen in een aantal categorieën. In de eerste plaats de zondagse samenkomst met als doel ontmoeting met God en elkaar, geloofsopbouw en aanmoediging. Daarnaast zijn er kringen waarin ontmoeting in een kleine setting centraal staat: het leven delen en bij elkaar ontdekken wie God is en waar Hij aan het werk is. Er zijn kringen voor volwassenen door de week en voor tieners in het weekend. De derde groep activiteiten kunnen we ‘cursussen’ noemen. Daarbij kan gedacht worden aan: alpha-cursus, introductiecursus, huwelijkscursus en toerustingscursussen zoals gebeds-ministry cursus.
Ten slotte worden er af en toe ook speciale activiteiten georganiseerd zoals een muziekavond, een discussieavond, etc. Hierbij laten we buiten beschouwing alle onderlinge ontmoetingen, gebedsgroepen en relaties die in de kerk aanwezig zijn en een deel van het hart van de kerk vormen. Ze worden alleen niet georganiseerd vanuit de kerk, maar zijn organisch en divers.

Beloningsbeleid

De predikant-voorganger van CrOsspoint heeft een arbeidsverhouding met de gemeente voor onbepaalde tijd. Zijn beloning is conform de vergoedingentabel van de ABC-gemeenten.

Jaarrekening

Het bestedingspatroon van 2022 is grotendeels onveranderd ten opzichte van de voorgaande jaren (zie onderstaand). Dat betekent dat de bijdragen van leden en donateurs zullen worden aangewend voor het salaris van de voorganger en de huur van het gebouw, alsmede voor algemene kosten. De leden van de gemeente hebben in 2016 (op voordracht van de Raad) besloten dat 10% van de giften wordt besteed aan diaconie en zending.

Financiële verantwoording:

Jaarrekening 2022

Begroting 2023

CrOsspoint © 2024